Kako je navedeno u saopštenju Poverenika, glavne primedbe su se odnosile na rešenja kojima se uređuju bezbednosne provere i ona kojima se uređuje način određivanja tajnosti podataka.

 

U vezi sa bezbednosnim proverama, ukazano je da je veoma važno da budu uređene zakonom na jasan i nedvosmislen način, a da najvećim delom ostaju neuređene, nejasne, fluidne, kao i da se, suprotno Ustavu, umesto da se urede samim zakonom, uređivanje bitnih pitanja u vezi sa bezbednosnim proverama svodi na nivo podzakonskog akta direktora Agencije“, naveo je Šabić.

 

Takođe je istakao da su rešenja kojima se uređuju tajni podaci u suprotnosti sa fundamentalnim rešenjima iz Zakona o tajnosti podataka.

 

Primedbe i sugestije Poverenika, BIA i Vlada nisu prihvatile“, navodi se u saopštenju.

 

Šabić naglašava da Nacrt zakona o BIA sadrži rešenja koja su suprotna Ustavu ili suprotna drugim relevantnim zakonima i da bi usvajanjem u pravni sistem unela dodatna konfuzija.

 

Prelević: Gašić želi apsolutnu vlast bez kontrole

 

Bivši koministar policije Božo Prelević ocenio je da predložene izmene Zakona o BIA “omogućavaju beskrajne zloupotrebe” i da su razlog da se sva upozoravajuća svetla upale.

 

Sada sve izgleda daleko gore nego pre 2000. godine. Direktor BIA Bratislav Gašić očigledno želi apsolutnu vlast bez kontrole. Nakon ovih izmena mogućnosti za zloupotrebu su beskrajne, a trebalo bi imati na umu da ni ranije nisu bile male. Gašić nije došao na čelo BIA na osnovu znanja i veština, već kao isključivo partijski kadar. Ove izmene su razlog da se sva upozoravajuća svetla upale“, rekao je Prelević.

 

Prelević je naveo da je još pre godinu dana isticao da će se situacija u vojsci, policiji i bezbednosnim službama pogoršavati. On je podsetio da je nevladina organizacija LEX još 2002. godine predlagala bolji model zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji koji je odbačen, a da se sada ovim izmenama otvara mogućnost stvaranje stranačke obaveštajne službe.

 

Ako je moguće zapošljavanje van konkursa, onda vi, zapravo, želite da zapošljavate one koji na konkursima nisu mogli da prođu“, kazao je Prelević. On navodi da će, ukoliko navedene izmene budu usvojene to biti loše i kada je reč o monitoringu vladavine prava koju sprovodi EU.

 

Prelević je kazao da vladajućoj koaliciji, u želji da uveća moć, “nedostaje samo da uvede Goli otok, nakon što je uputila izmene i dopune Zakona o BIA”.

 

Koje izmene donosi Zakon o BIA

 

Izmene i dopune Zakona o bezbednosno informativnoj agenciji (BIA) kojima je previđeno da akt o sistematizaciji i uređenju radnih mesta donosi direktor BIA uz prethodnu saglasnost Vlade Srbije, stigle su u proceduru Skupštine Srbije. Tim izmenama predviđeno da se aktom koji donosi direktor BIA, utvrđuju organizacione jedinice, poslovi koji se u njima obavljaju, način rukovođenja, ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca, unutrašnja kontrola i interna revizija.

 

Aktuelnim zakonom predviđeno je da se na unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u BIA primenjuju načela kao u ministarstvima i posebnim organizacijama, osim ukoliko obavljanje određenih poslova ne zahteva drugačiji način organizovanja.

 

Izmenama zakona, aktom direktora BIA uređuju se i međusobni odnosi organizacionih jedinica, način saradnje Agencije sa drugim organima i organizacijama, podela radnih mesta, vrste radnih mesta, ukupan broj radnih mesta sa nazivom, opis poslova, raspon zvanja, zaštitni režim, status pripadnika, potreban broj izvršilaca i uslovi za svako radno mesto, kao i podaci o stepenu uvećanja staža osiguranja.

 

Predloženim izmenama zakona je predviđeno da podaci sadržani u aktu koji donosi direktor BIA budu tajni i da se njima postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

 

Izmenama zakona predviđeno je i da za popunjavanje radnih mesta u BIA nije potreban konkurs, a o zasnivanju radnog odnosa rešenjem odlučuje direktor.

 

Izmenama je predviđeno stručno usavršavanje pripadnika BIA i polaganje stručnog ispita, a program i način pohađanja utvrđuje se aktom direktora.

 

Predloženo je i da se pripadnicima BIA ocenjuje rad jednom godišnje a postupak, merila i način ocenjivanja uređivaće se aktom koji takođe donosi direktor.

 

U obrazloženju predloženog zkona navedeno je da se izmene i dopune donose u cilju očuvanja postojećeg radno-pravnog statusa pripadnika BIA i usklađivanja sa usvojenim novim zakonima o policiji i o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

 

Izmene su u skupštinu upućene na usvajanje po hitnom postuku s obzirom da bi u protivnom, kako je navedeno, bila dovedena u pitanje mogućnost BIA “da delotvorno zaštiti ustavno uređenje i bezbednost Srbije”.

Autor: N1, Beta