Program dokvalifikacije i prekvalifikacije u okviru projekta Novi Pazar – novi poslovi, za koji javni poziv traje od 3. do 14. septembra ove godine, odobrava se licima iz kategorije teže zapošljivih, sa posebnim naglaskom na povratnike po Sporazumu o readmisiji, Rome i mlade uzrasta do 30 godina.

Pravo da učestvuju u programu dokvalifikacije i prekvalifikacije imaju nezaposlena lica iz kategorija teže zapošljivih, sa prebivalištem na teritoriji Grada Novog Pazara, u skladu sa Listom prioriteta nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih, za program dokvalifikacije i prekvalifikacije.

Listu prioriteta nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih, za program dokvalifikacije i prekvalifikacije donosi Komisija u skladu sa Prijavom nezaposlenog lica i proverom podnete dokumentacije pod uslovima, kriterijumima i merilima definisanim ovim Pravilnikom.

Obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju će trajati 3 meseca i podrazumevaće teorijski i praktični deo. Prijave za učešće dostupne su na zvaničnoj stranici grada Novog Pazara, www.novipazar.rs