NOVI PAZAR – Grad Novi Pazar i organizacija Transparentnost Srbija pozivaju sve zainteresovane da se uključe u JAVNU RASPRAVU o nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana za Grad Novi Pazar

Radna grupa, koju je formirao Grad Novi Pazar, izradila je, uz podršku organizacije Transparentnost Srbija,
Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP). Nacrt je dostupan na sajtu Grada Novog Pazara i na sajtu
Transparentnosti Srbija. Odštampana verzija može se dobiti u Uslužnom centru u gradskoj upravi. Nacrt
LAP je zasnovan na Modelu koji je objavila Agencija za borbu protiv korupcije.

U skladu sa preporukama Agencije za borbu protiv korupcije, Nacrt je izrađen u participativnom postupku.
Pored predstavnika nadležnih službenika iz gradske uprave i organa Grada, u radnoj grupi bio je i
predstavnik javnosti koji se kandidovao za članstvo u radnoj grupi, a javnosti su bili upućeni pozivi za prisustvo svim sednicama tog tela.
Tokom javne rasprave, koja traje do 26. decembra 2018. građani, udruženja, stručne asocijacije, sindikati, mediji, političke stranke, i svi drugi zainteresovani mogu da podnesu predloge za izmene i dopune Nacrta LAP-a.

Radna grupa će, uz stručnu pomoć predstavnika organizacije Transparentnost – Srbija, razmotriti sve pristigle predloge. Predlozi za koje radna grupa proceni da će unaprediti LAP biće uneti u novu verziju nacrta, a za one koji ne budu prihvaćeni, biće objavljeno obrazloženje za eventualno odbijanje. Svi predlozi i obrazloženja biće objavljeni na sajtovima Grada Novog Pazara i Transparentnosti Srbija (izuzev ukoliko podnosioci izričito na zatraže da se ne objavljuju), uz teksta Nacrta LAP-a. To će omogućiti da zainteresova lica dostave komentare i predloge i u vezi sa prihvatanjem/odbijanjem predloga drugih učesnika javne rasprave.

Tokom javne rasprave će zainteresovanim licima biti pružena i dodatna objašnjenja o planiranim
aktivnostima.

Po okončanju vremena za dostavljanje predloga i komentara, biće organizovan okrugli sto na kome će biti predstavljen Nacrt LAP-a, obrazloženo postupanje sa pristiglim predlozima i najavljeni dalji koraci u
postupku usvajanja ovog dokumenta i praćenja njegovog sprovođenja. Datum i vreme okruglog stola biće
naknadno određeni, u zavisnosti od vremena koje je potrebno za razmatranje svih prispelih predloga.

Predlozi za izmene i dopune se mogu dostaviti na elektronske adrese [email protected]
ili [email protected], na adresu Transparentnost Srbija, Palmotićeva 31, 11 000 Beograd ili
Grad Novi Pazar Stevana Nemanje 2, 36 300 Novi Pazar, sa naznakom “Predlozi za izmene i dopune Nacrta
LAP-a” ili se mogu ostaviti na pisarnici gradske uprave do 26. decembra 2018.