NOVI PAZAR – Nakon dve godine angažovanja članova radne grupe na izradi “Plana javnog zdravlja”, ovaj strateški dokument prepoznat je kao važan za Grad Novi Pazar i usvojen na skupštini koja je zasedala 8. 06. 2019. godine.

Radna grupa koja je formirana rešenjem Gradonačelnika broj: 112-24/19 za izradu Plana sastoji se od dvanaest članova od kojih je 5 članova zaposlenih u Zavodu za javno zdravlje Novi Pazar .

Proces izrade Plana javnog zdravlja sprovoden je u periodu od 29.09.2017. godine do 22.06.2019. godine i prošao je kroz sledeće faze:

Stvaranje preduslova za realizaciju procesa izrade Plana javnog zdravlja
Izrada zdravstvenog profila/slike zdravlja grada/opštine
Strateško i akciono planiranje (kroz 4 obuke, 7 sastanaka i radionica)
Proces javne rasprave
Usvajanje strateškog dokumenta od strane gradske skupštine.

Prvi korak u procesu izrade Plana je bilo formiranje Radne grupe za izradu i definisanje dinamike budućih aktivnosti kako bi finalni strateški dokument bio usvojen na sednici Skupštine Grada Novog Pazara u 2019. godini. U pripremnoj fazi dogovoreno je da Plan javnog zdravlja bude strateški dokument kojim se planiraju aktivnosti za period od 7 godina (2019-2026.god.), uz detaljan plan (akcioni plan) za 2019-21. godinu.

Izrada zdravstvenog profila/slike zdravlja je bilo jedan od ključnih koraka u procesu izrade Plana javnog zdravlja. Podaci koji su prikupljeni podeljeni su u sledeće kategorije: geografski, demografski i vitalni pokazatelji; zdravstveni pokazatelji; pokazatelji aktivnosti na unapređenju zdravlja stanovništva i prevenciji bolesti; socioekonomski uslovi, pokazatelji stanja životne sredine, urbani dizajn grada, organizacija zajednice, bezbednost u zajednici, rekreacija i sport, kultura, mediji, verske zajednice i organizacije, stavovi i javnozdravstvene potrebe stanovništva i zajednice, finansiranje i SWOT analiza.

Navedeni pokazatelji su prikupljeni kroz različite baze podataka, analizu pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva grada, ispitivanjem potreba stanovništva metodom brze procene i anketama u širokom konsultativnom procesu.

Na osnovu prikupljenih podataka kroz realizaciju 4 obuke iz oblasti strateškog i akcionog planiranja, definisani su strateški pravci razvoja grada u oblasti javnog zdravlja u narednih 7 godina kao i gradski prioriteti za naredne 3 godine. U definisanju i kreiranju konkretnih aktivnosti, pored navedenih podataka, ključnu ulogu je imala i analiza lokalnih resursa, odnosno realne mogućnosti lokalne zajednice. Finalna verzija Plana je budžetirana i kao takva predata u proces javne rasprave.

Sledeći misiju i viziju ovog plana , a oslanjajući se na usvojenu Strategiju javnog zdravlja Republike Srbije, izrađen je akcioni plan koji se sastoji iz opštih, specifičnih i operativnih ciljeva tj.projektnih aktivnosti.

Opšti ciljevi Plana javnog zdravlja su:

unapređenje zdravlja i smanjivanje nejednakosti u zdravlju;

unapređenje životne sredine i radne okoline;

sprečavanje i suzbijanje bolesti i vodećih rizika po zdravlje stanovništva;

razvoj akcija promocije zdravlja u zajednici;

podrška razvoju dostupne, kvalitetne i efikasne zdravstvene zaštite;

razvoj sistema javnog zdravlja
U okviru ovih ciljeva definisan je veliki broj specifičnih ciljeva i aktivnosti, vremenskog okvira za njihovu realizaciju, indikatora, odgovornih ustanova /institucija i izvora budžetiranja.

Stepen realizovanosti Plana javnog zdravlja Grada Novog Pazara će se stalno pratiti i procenjivati preko godišnjih ciklusa evaluacije korišćenjem merljivih pokazatelja i indikatora učinka. Svi ti indikatori su osnova za sistem praćenja i izveštavanja implementacije Plana javnog zdravlja. Sve promene indikatora, svi rezultati i godišnje evaluacije moraju biti dostupne svim građanima putem jednostavnog i jasnog izveštaja.

Iniciranje i praćenje sprovođenja aktivnosti Plana javnog zdravlja grada Novog Pazara vršiće Savet za zdravlje.