BEOGRAD – Vlada Srbije utvrdila je danas Predlog zakona o javnim nabavkama čija rešenja imaju za cilj sprečavanje koruptivnog ponašanja, bolju konkurentnost i potpuno otvoreno oglašavanje u postupku javne nabavke.

Zakonom treba da se obezbedi i usaglašenost sa pravnim tekovinama Evropske unije u ovoj oblasti, blagovremeno, pre pristupanja naše zemlje EU, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima posle sednice vlade.

Efekti primene ovog zakona ogledaće se, pre svega, u efikasnijem sprovođenju postupaka javnih nabavki, smanjenju troškova i administrativnih procedura, zaštiti malih i srednjih preduzeća od negativnih posledica centralizacije javnih nabavki, kao i efikasnijoj zaštiti prava u toku same procedure,

Privrednim subjektima će se novim zakonom ukazivati na poslovne prilike i omogućiti proširivanje baze ugovarača na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, što će u velikoj meri uticati i na razvoj tržišta, navodi se u saopštenju.

Poseban akcenat stavljen je na borbu protiv korupcije – povećanjem transparentnosti i staranjem o tome da privredni subjekti, javnost, mediji i drugi učesnici, budu obavešteni o mogućnostima za dodelu ugovora, kao i o ponuđačima kojima su ugovori dodeljeni.

Novim zakonom predviđeno je i besplatno objavljivanje svih oglasa o javnim nabavkama na Portalu za javne nabavke, čime se dodatno obezbeđuje transparentnost postupka.

Članovi vlade usvojili su Uredbu o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koje sprovode akreditovane regionalne razvojne agencije u 2019. godini.

Cilj ovog dokumenta je institucionalna podrška i jačanje kapaciteta regionalnih institucija u kontekstu sprovođenja politike regionalnog razvoja.

Delatnost razvojnih agencija bazira se na pripremi programa i projekata privrednog i regionalnog razvoja, analizi i obezbeđivanju podataka i informacija za unapređenje politike u ovom domenu, kao i akreditovanje i koordinacija RRA.

Vlada Republike Srbije obezbedila je sredstva za novih dvesta stipendija u školskoj 2019/20. godini za nastavak realizacije Projekta „Svet u Srbiji“, imajući u vidu dosadašnju uspešnu praksu u sprovođenju ovog programa, navodi se u saopstenju.

Tanjug