PODGORICA – Vlada Crne Gore opozvala je juče ambasadora u Albaniji.

“Da se Dušan Mrdović opozove sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Albaniji, na rezidentnoj osnovi, sa sedištem u Tirani, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona”, navodi se u rešenju Vlade.

Mr­do­vić, koji je stekao uslov za penziju, je bio po­sla­nik, a na­kon to­ga i du­go­go­di­šnji se­kre­tar Skup­štine.

Oba­vljao je i funk­ci­ju ambasadora u Makedoniji kao i kon­zu­la Sr­bi­je i Cr­ne Go­re u Hr­vat­skoj.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here