BEOGRAD – Ministarstvo prosvete pripremilo je za srednje škole dva modela nastave po kojima može da se realizuje planirani program – nastava po kombinovanom modelu i nastava na daljinu.

Nastava u gimnazijama i srednjim stručnim školama po kombinovanom modelu podrazumeva da učenici od prvog do četvrtog razreda jedne nedelje dolaze u školu na neposrednu nastavu, a sledeće nedelje realizuju časove putem nastave na daljinu.

Smenu čine učenici prvog i drugog razreda odnosno trećeg i četvrtog razreda.

Ukoliko je broj ucenika u odeljenju veći od 16, odeljenje se deli u dve grupe (škola bira najoptimalniji kriterijum za podelu na grupe).

Ukoliko je broj učenika u odeljenju, odnosno grupi za vežbe, praktičnu nastavu, strane jezike manji od 16 za njih se nastava održava bez podele na grupe i uvek u školi.

Škola treba pažljivo da izradi raspored časova kako bi se obezbedio kontinuitet časova za učenike.

Ocenjivanje učenika u ovom modelu nastave se realizuje kada su učenici u školi uvažavajući sve principe ocenjivanja.

Učenici jedne grupe, kada imaju nastavu u školi imaju sve časove po rasporedu. Škole mogu prilagoditi raspored tako da se časovi iz predmeta sa većim nedeljnim fondom realizuju kao dvočasi ili u blokovima kako bi se broj nastavnika koji svakodnevno dolaze u školu sveo na optimalnu meru.

Časovi traju po 30 minuta. Pauza između smena u školi se koristi za čišćenje i dezinfekciju učionica, hodnika, laboratorija, radionica, biblioteka i svih drugih prostora u školi koji se koriste za nastavu i učenje.

Takođe se vreme između smena može koristiti za realizaciju praktičnih oblika nastave naročito u situaciji kada učenici nisu u mogućnosti da ovaj oblik nastave realizuju kod poslodavca sa kojim škola ima odgovarajući ugovor.

Prilikom pripremanja za neposrednu nastavu u školi, nastavnici treba da izrađuju pripreme za nastavne jedinice u digitalnom obliku kako bi se one mogle koristiti i u modelu učenja na daljinu (pitanja, zadaci, materijali za učcenje i vežbanje)

Preporučuje se školama da stručna veća nastavnika zajednički pripremaju i dele nastavne sadržaje. Ovo je posebno važno za velike škole u kojima jedan isti nastavni predmet u istom razredu i po istom ili sličnom programu realizuje više nastavnika.

Poželjna je saradnja u cilju deljenja nastavnih resursa i između škola u okviru zajednica škola odnosno stručnih društava pojedinih nastavnih predmeta.

Nastava na daljinu je poseban oblik obrazovno-vaspitnog rada gde učenici program nastave i učenja u celini ili jedan deo ostvaruju korišćenjem savremene informaciono-komunikacione tehnologije za učenje, bez neposrednog boravka u školi.

Ovaj oblik nastave se primenjuje kada se nastava u školi ne realizuje u cilju očuvanja bezbednosti i zdravlja učenika i nastavnika.

Nastava na daljinu organizuje se za učenike škole i obuhvata nastavu i druge oblike organizovanog rada (individualno, u grupi ili odeljenju).

Srednja škola bira softver koji ce koristiti za realizaciju nastave na daljinu. Ovi specijalizovani softveri mogu da obezbede formativnu i sumativnu procenu učeničkih postignuća ukoliko su epidemiološke mere takve da se direktna nastava ne preporučuje ni u najmanjim grupama.

Direktor i stručni saradnici prate nastavu i imaju pristup virtuelnim učionicama, onlajn časovima i drugim oblicima nastave na daljinu. Za sedam opšteobrazovnih predmeta (matematika, srpski jezik i književnost, fizika, hemija, istorija, geografija i biologija) pristup sadržajima i aktivnostima moguć je u bilo koje vreme (24 casa tokom 7 dana u nedelji).

To je zatvoreno obrazovno rešenje (ne postoji mogućnost pristupa neovlašćenim licima). Dostupan je putem interneta, posredstvom različitih vrsta digitalnih uređaja (računar, laptop, tablet, mobilni telefon) bez obzira na instaliranu verziju operativnog sistema (Windows/Android/iOS/MacOS).

Omogućava kreiranje digitalnih sadržaja koji sadrže tekst, slike, zvuk, video-zapise i linkove ka proverenim veb sajtovima na koje nastavnik upućuje učenike.

Ima ugrađene funkcionalnosti koje omogućavaju komunikaciju na relaciji nastavnik učenik i učenik-drugi učenici.

Omogučava nastavnicima da kreiraju kvizove/testove ili upitnike za procenu znanja ucenika, a poseduje mogućnost skladištenja nastavnih materijala i učeničkih radova.

Srednja stručna škola organizuje profesionalnu praksu u skladu sa zakonom i merama koje propisuje poslodavac u kompaniji u kojoj se ona ostvaruje.

Imajuci u vidu da se realizacija praktične nastave i vežbi za medicinske škole neće realizovati u zdravstvenim ustanovama, škole treba da pripreme plan realizacije tog vida nastave u školskim kabinetima uz maksimalno korišćenje simulacija i ostalih prigodnih oblika praktičnog rada kojim se stiče kompetencija za standard kvalifikacije.

Organizovati realizaciju nastave na nacin da svako odeljenje (grupe) ima svoju učionicu, odnosno tokom malih odmora nema promene ucionice/kabineta, osim kada je to neophodno zbog specificnosti nastavnih predmeta i korišćenja odredene opreme i nastavnih sredstava.

Škole će do 24. avgusta dostaviti operativni plan nadležnoj školskoj upravi sa rasporedom planiranih časova po razredima na saglasnost, izabranu platformu za rad na daljinu, aktivnosti koje obezbeđuju da svi ucenici budu uključeni u rad

Direktor organizuje, sa posebnom pažnjom, dežurstva u školskom objektu tokom radnog dana (u hodnicima, dvorištu, na ulasku u školu) a u cilju podizanja epidemiološke i svake druge bezbednosti učenika i zaposlenih. U svim školskim objektima se poštuju sve propisne epidemiološke mere.

indeksonline.rs/Tanjug