BEOGRAD – Apelacioni sud saopštio je danas da je ukinuo prvostepenu presudu za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije i vratio je prvostepenom sudu na ponovno sudjenje, ukazujući da je prekoračio optužbu i uvodjenjem NN lica kao neposrednog izvršioca izmenio činjenično stanje opisano u optužnici.

“Po nalaženju Apelacionog suda, osnovano se izjavljenim žalbama prvostepena presuda pobija zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ukazivanjem da je prvostepeni sud izrekom presude povredio objektivni i subjektivni identitet optužnice i prekoračio optužbu čime je učinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka, budući da je izreka presude nerazumljiva, razlozi presude protivrečni izreci, kao i da u presudi nisu navedeni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja a dati razlozi su potpuno nejasni i u znatnoj meri protivrečni, zbog čega nije moguće ispitati zakonitost i pravilnost presude”, navedeno je u odluci Apelacionog suda.

Kako je rečeno, “u konkretnom slučaju, ovlašćeni tužilac je do kraja glavnog pretresa ostao pri činjeničnom opisu iz optužnice, a prvostepeni sud je nakon toga, izmenio činjenični opis iz optužnog akta, tako što je u činjenični opis prvostepene presude dodao odredjene činjenice i okolnosti koje nisu bile sadržane u optužnici”.

“Na ovaj način su, po nalaženju Apelacionog suda, okrivljeni oglašeni krivim za nove činjenice i ranje, koje optužba ne sadrži i o kojima, u toku postupka, nisu izvođeni dokazi. Naime, uvodjenjem “NN lica” u izreku presude, a koje je, prema utvrdjenju prvostepenog suda, učestvovalo u radnji izvršenja krivičnog dela zajedno sa okrivljenima i to kao neposredni izvršilac i dodavanjem novih radnji okr. Radonjiću, Kuraku i Romiću prvostepeni sud je, kada je reč o načinu izvršenja krivičnog dela značajno izmenio činjenično stanje koje je po sopstvenoj oceni utvrdio, u odnosu na činjenično stanje opisano u optužnici”, zaključio je ovaj sud.

Pri tome se, navedeno je u odluci, u presudi “ne navodi nijedan dokaz na osnovu kog bi prvostepeni sud utvrdio sa nesumnjivom izvesnošću prisustvo još jednog lica na licu mesta i to neposrednog izvršioca, niti na osnovu kojih dokaza je utvrdio da je NN lice postiglo dogovor o lišenju života oštećenog, a na šta se osnovano ukazuje žalbom Tužilaštva za organizovani kriminal, zbog čega se u žalbenom postupku, u tom delu, ne može ispitati pravilnost zaključivanja prvostepenog suda”.

Istovremeno, “uvodjenjem NN lica u činjenični opis radnje krivičnog dela, na više mesta, u različitim segmentima, izreka presude je učinjena nerazumljivom, jer najpre ostaje nejasno da li se u konkretnom slučaju radi o jednom NN licu ili su u pitanju više NN lica, da li je isto NN lice nalogodavac, lice sa kojim okrivljeni postižu prethodni dogovor, a takodje i neposredni izvršilac krivičnog dela, ili se radi o različitim NN licima”.

Takodje, “po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni sud u izreci, a i kasnije u obrazloženju presude, nije uopšte naveo na koji način su okrivljeni Kurak i Romić omogućili NN licu da izvrši ovo krivično delo, što njihove radnje čini nejasnim i nerazumljivim”.

“Ovo stoga, što se iz izreke prvostepene presude ne vidi i ostaje nejasno gde su se u momentu izvršenja krivičnog dela nad oštećenima, nalazili okr. Romić i Kurak, da li su bili zajedno ili su bili razdovojeni, dalje nejasno je na koji način i kojom svojom radnjom su omogućili NN licu izvršenje krivičnog dela i time kao saizvršioci učestvovali u izvršenju ovog krivičnog dela”, kaže se u odluci.

Apelacioni sud, izmedju ostalog, “nalazi da se osnovano žalbama ukazuje da u obrazloženju presude nisu dati dovoljno jasni razlozi o odlučnim činjenicama na osnovu kojih je prvostepeni sud utvrdio postojanje prethodnog dogovora izmedju svih okrivljenih, a posebno dogovora sa NN licem”.

“U prilog činjenici da je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka, te da nedostaju razlozi za odlučne činjenice je i to što prvostepeni sud ne daje razloge za postojanje zajedničkog umišljaja na strani okrivljenih, niti dogovora, niti navodi iz čega zaključuje da su okr. Radonjić, Kurak i Romić postupali kao izvršioci”, naveo je Apelacioni sud.

U ponovnom postupku, dodaje se u odluci, prvostepeni sud će otkloniti nedostatke i povrede na koje je ukazano u ovoj odluci i postupiti po primedbama Apelacionog suda, a izvedene dokaze će na pravilan način izložiti, analizirati i oceniti, kako pojedinačno tako i u medjusobnoj povezanosti i u sklopu sa odbranama okrivljenih.

Prvostepeni sud treba i da “pozove stranke da predlože izvodjenje drugih dokaza za kojima se ukaže potreba, nakon čega će doneti pravilne ; činjenične i pravne zaključke i za iste dati jasne, konkretne i argumentovane razloge, koje će na valjan način izložiti i obrazložiti i doneti pravilnu i zakonitu odluku”, saopštio je Apelacioni sud.

indeksonline.rs/Beta