Savremeno poslovanje regulisano je velikim brojem zakonskih regulativa iz domena Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Svi nabrojani pravni akti podložni su čestim izmenama, a kako vaše poslovanje ne bi trpelo greške (koje za sobom neminovno povlače posledice), morate stalno biti u toku sa dešavanjima na pravnom polju naše zemlje.

Zakonske regulative određuju i obračun zarade zaposlenih lica. Imajući u vidu promenljivost pravnih akata i stalna unapređenja već komplikovnih softvera za obračun, jasno vam je da je osetljivo pitanje obračuna plate i sve prateće administrativne poslove (uključujući i kadrovsku evidenciju) najbolje poveriti iskusnoj računovodstvenoj agenciji.

Kako se vrši obračun plata, kako je definisan zakonski i koji faktori utiču na promenljivost iznosa, saznaćete u redovima koji slede.

Zakon o radu i zarada

Zakon o radu uređuje sve detalje radnog odnosa, pa tako i obračun plata. Prema Zakonu o radu platu zaposlenog čini novčana nadoknada za rad i vreme provedeno na poslu, zarada koju zaposleni dobija zbog doprinosa poslovnim uspesima poslodavca (bonusi i narade) i zarada koja je definisana Osnivačkim aktom ili odlukom preduzeća i ugovorom o radu.

Prema zakonu o radu u zaradu zaposlenog ne spadaju sledeća primanja:

 • Učešće zaposlenog lica u poslovnoj dobiti poslodavca
 • Putni troškovi namenjeni za dolazak i odlazak na posao, odnosno za putovanja u druge gradove ili inostranstvo u cilju obavljanja posla.
 • Naknade za smeštaj i hranu prilikom terenskog rada.
 • Naknade za druge troškove u direktnoj vezi sa radom.

Zaposleno lice ima pravo najmanje na minimalni iznos zarade za puno radno vreme provedeno na poslu, koja je određena minimalnom cenom rada. Zakon o radu platu definiše kao neto zaradu uvećanu za doprinose i porez koji idu na teret zaposlenog lica.

Zakon o porezu na dohodak građana i zarada

Zakon o porezu na dohodak građana platu definiše kao zaradu ostvarenu radnim odnosom koji je regulisan Zakonom o radu. Pod platom se podrazumevaju svi prihodi ostvareni za obavljanje privremenih ili stalnih poslova, pa i honorarnih, što je slučaj sa frilenserima. U primanja spadaju i povećanja plata na osnovu ostvarenih benefita zaposlenih, kao i primanja na osnovu činjenja odnosno primanja pogodnosti.

Poreska stopa na dohodak građana iznosi 10% na poresku osnovicu.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i zarada

Pored poreza, svi građani koji svojim radom ostvaruju primanja na teritoriji Republike Srbije ili u inostranstvu, dužni su da plaćaju doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Obaveze plaćanja doprinosa možemo svrstati u tri grupe sa različitom poreskom stopom:

 • Za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje 25.5%
 • Za obavezno zdravstveno osiguranje 10.3%
 • Za osiguranje od nezaposlenosti 0.75%

Šta sve podrazumeva obračun zarade?

Obračun zarade podrazumeva knjigovodstvene usluge kojima se vrši obračun ukupnih poreza i doprinosa, kako onih koji idu na teret zaposlenog, tako i onih koje po zakonu preduzima poslodavac, ali u obračun spadaju i sledeće stavke:

 • Obračun naknada zarada (za bolovanje do i preko 30 dana, porodiljsko odsustvo i ostale vrste odsustva)
 • Ostali obračuni (obračun i biznis plan za subvenciju prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, priprema obrazaca)
 • Obračun obustava prema kreditima i administrativnim zabranama
 • Obračun za obustave od plata, obračun za stimulacije ili destimulacije zarade
 • Formiranje i slanje elektronskih naloga za plaćanje
 • Kreiranje elektronskih poreskih prijava i obrazaca
 • Podnošenje potpisanih obrazaca poreskih prijava u Poresku upravu i Republički zavod za socijalnu zaštitu
 • Evidentiranje nastalih promena u glavnoj knjizi, u analitičkim evidencijama i drugim poslovnim knjigama za knjigovodstvo
 • Evidencije o svim obračunima i isplatama
 • Priprema i dostavljanje potrebnih obrazaca nadležnim institucijama,
 • Obračun za porez na dohodak građana,
 • Automatizovan postupak koji se odnosi na importovanje i eksportovanje dokumenata, koji podržava sve formate dokumentacije,
 • Podnošenje elektronskih izveštaja.

Zašto je važno da zaradu zaposlenih obračunavaju stručna lica?

Obračun plate zaposlenih nije poslovna sfera u kojoj želite da pravite greške, zato je računovodstvene i knjigovodstvene usluge najbolje prepustiti profesionalnim agencijama sa višegodišnjim iskustvom i poznavanjem ovog posla. Kao što vidite iz gorenavedenog, obračun zarade je prilično komplikovan proces koji uključuje mnoštvo papirologije i poznavanja administrativnih procesa, koji laicima nisu dovoljno poznati.

Angažovanjem profesionalne agencije za pružanje knjigovodstvenih usluga zarade zaposlenih će biti obračunate na vreme i u skladu sa važećim zakonskim regulativama.

Automatizovani proces obračuna plata od strane knjigovodstvenih agencija znači uštedu vašeg vremena u odnosu na samostalno obračunavanje i usklađivanje sa zakonskim normama, ali jednako i novčanu uštedu, jer nećete morati da plaćate (i učite rad) softvere, aplikacije i licence povezane sa obračunom zarada.