Odlukom Vlade maloprodajna cena hleba od brašna T – 500 ograničena je na 53,50 dinara, dok je maksimalna proizvođačka cena ograničena na 45,88 dinara. Kako je navedeno na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Uredbom je ograničena i najviša ukupna stopa marže, obračunata na neto fakturnu cenu za sve ostale vrste hleba, umanjenu za rabate i popuste, a iznosi maksimalno 40%.

S obzirom na to da je u prethodnom periodu došlo do velikog rasta cena namirnice ključnih za ishranu stanovništva, uredbom je po prvi put ograničena marža na sve ostale vrste hleba.

Imajući u vidu da je marža 6%, a da se hleb uglavnom isporučuje direktno u trgovini na malo, tako da je to i ukupna marža trgovaca na malo, zaključeno je da se povećanje cene neće odraziti na njihovo poslovanje.

Ova uredba primenjivaće se od 9. avgusta i važiće 30 dana.

Na inicijativu Ministarstva rudarstva i energetike, a u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvom poljoprivrede, skladištarima, peletarima, kao i Upravom za šume, JP Srbijašume, Vlada je donela i Uredbu o ograničenju visine cene peleta, kao i Odluku o privremenoj zabrani izvoza peleta i određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju.

Odlučeno je da maksimalna maloprodajna cena peleta ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima. Uredba će važiti 90 dana od dana stupanja na snagu.

Sprovođenje nadzora nad primenom Uredbe na terenu i kontrolisanje maloprodajne cene peleta, vršiće inspekcijski organi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, navodi se na sajtu Vlade.

Odluka o privremenoj zabrani izvoza peleta i određenih drvnih sortimenata za potrebe proizvodnje čvrstih goriva na bazi biomase na domaćem tržištu, doneta je sa ciljem sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda nastale usled povećanog izvoza i potrebe stanovništva za snabdevanjem prouzrokovanim krizom na svetskom tržištu energenata, i trajaće do 1. novembra ove godine.

Kako je pojašnjeno, odlukom je omogućeno da se izvoz trupaca može vršiti uz posebne dozvole koje će se podnositi na mesečnom nivou Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a o kojima će odlučivati komisija sačinjena od predstavnika ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, trgovine i Privredne komore Srbije.

Dozvole dostavljene do 15. u mesecu za tekući mesec za ukupnu količinu drvnih sortimenata planiranih za izvoz, izdavaće se na period od dva meseca.

Snabdevanje tržišta drvnim sortimentima i kontrolu cena ogreva i peleta kontrolisaće Radna grupa za praćenje proizvodnje i prodaje drvnih sortimenata od strane javnih preduzeća za gazdovanje šumama u državnoj svojini, koja je formirana na sednici.

Vlada je dala saglasnost i na odluku o usvajanju cenovnika osnovnih proizvoda šumarstva – drvnih sortimenata javnog preduzeća za gazdovanje šumama Srbijašume, kojim je odobreno povećanje od 15%, a u interesu zaštite imovine, odnosno šuma u državnoj svojini Srbije i njihovog ekonomski opravdanog korišćenja, navodi se na sajtu Vlade.

indeksonline.rs/Agencije