BEOGRAD – Vlada Srbije donela je Odluku o promeni pravne forme Javnog preduzeća “Elektroprivreda Srbije” u nejavno akcionarsko društvo sa 36,5 miliona akcija, od kojih svaka nominalno vredi 10.000 dinara, objavljeno je u “Službenom glasniku”.

U odluci se navodi da će “Elektroprivreda Srbije” ubuduće biti akcionarsko društvo i ističe da će EPS AD nastaviti da obavlja delatnosti javnog preduzeća, na isti način kao i pre promene pravne forme.

EPS AD će ostati vlasnik celokupne imovine Javnog preduzeća i dužnik svih obaveza Javnog preduzeća, a sudski postupci u ime, odnosno protiv EPS-a nastavljaju se.

Kako se navodi, svi ugovori EPS-a ostaju na snazi bez potrebe zaključenja posebnih aneksa.

Ukupan akcijski kapital EPS-a iznosi 365,1 milijardu dinara a na osnovu ove odluke Vlade Sbije biće fomirana knjiga akcionara nakon registracije akcija kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Odluka Vlade Srbije doneta je na osnovu Zakona o privrednim društvima i Zakona o Vladi, navodi se u odluci objavljenoj u “Službenom glasniku”.

Jedini vlasnik dosadašnjeg javnog, a ubuduće akcionarskog društva EPS je Republika Srbija.

Tagovi