BEOGRAD – Povodom Međunarodnog praznika rada – 1. maja, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković svim radnicima i zaposlenima u Srbiji čestitao je praznik i istakao da oni čine pokretački i razvojni faktor, ne samo privrede, već i celog drušvtva.

“Vlada Republike Srbije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ulažu značajne naporne da kroz podsticanje socijalnog dijaloga sa svim stranama – i radnicima i poslodavcima, bude uspostavljeno međusobno poverenje i razumevanje između socijalnih partnera, poštovanje dogovora i ispunjavanje preuzetih obaveza od strane svakog od učesnika u socijalnom dijalogu“, kaže ministar Selaković.

On u saopštenju navodi da socijalni dijalog mora da se razvija na svim nivoima, od nacionalnog do lokalnog.

“Socijalno-ekononomski savet (SES) jedna je od najvažnijih institucija socijalnog dijaloga, jer okuplja sve tri strane – Vladu, sindikate i poslodavce“, ukazuje Selaković.

Dodaje da na sastancima Saveta svi članovi imaju priliku da predstave ono za šta se zalažu, da se o tome diskujute, i konačno dođe do zajedničkog rešenja.

Ministar podseća da su, pored sednica SES-a, predstavnici Ministarstva u prva tri meseca ove godine održali ukupno 16 sastanaka sa socijalnim partnerima, na kojima se raspravljalo o tekućim pitanjima organizovanja sindikata, ostvarivanja prava zaposlenih kod poslodavaca, zaključivanju i primeni kolektivnih ugovora i svim drugim pitanjima od značaja za sindikate i njihove članove.

“Jedan od načina unapređenja položaja radnika jesu i kolektivni ugovori, koji dovode do postizanja većeg obima prava u odnosu na ona koja sam Zakon o radu predviđa“, navodi Selaković.

Ukazuje da su danas kolektivnim ugovorima pokrivene sve javne službe, ali da će u narednom periodu Vlada dodatno podsticati zaključivanje kolektivnih ugovora i u drugim granama privrede.

Ministar ističe da je pre nekoliko dana zaključen prvi kolektivni ugovor u privredi potpisan u ovoj godini – Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije, te da ovim dobrim primerom saradnje sindikata i poslodavaca, treba da se rukovode i ostale privredne grane.

“U cilju odvijanja dobrog socijalnog dijaloga, Ministarstvo u izradu nacrta zakona uključuje predstavnike reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca, kako bi se, zajednički i uz puno uvažavanje mišljenja i predloga socijalnih partnera, došlo do najboljih zakonskih rešenja. Dobar primer takve saradnje je i rad na tekstu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je čak i simbolično usvojen na Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu“, ističe ministar.

On dodaje da je Srbija posle 18 godina dobila novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu koji je usaglašen sa EU standardima, i koji će značajno unaprediti sistem zaštite radnika u Srbiji u cilju sprečavanja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

“Novi zakon predviđa niz novih mera koje su usmerene na bolju i efikasniju zaštitu radnika, posebno na onim radnim mestima sa povećanim nivoom rizika kada je u pitanju bezbednost i zdravlje. Takođe, nova zakonska rešenja propisuju 73 različita prekršaja, a pooštrena je i kaznena politika, odnosno maksimalne novčane kazne su udvostručene“, ističe ministar Selaković.

“O zajedničkim aktivnostima i kvalitetnom dijalogu sa socijalnim partnerima govori i Program dostojanstvenog rada za Republiku Srbiju, koji predstavlja programski dokument nastao kao rezultat strateškog planiranja aktivnosti Međunarodne organizacije rada u Srbiji, a koji je pripremljen u konsultacijama sa Vladom Republike Srbije, kao i socijalnim partnerima. Cilj ovog programskog dokumenta jeste otvaranje novih radnih mesta, proširenje socijalne zaštite, garantovanje prava na radu i promovisanje socijalnog dijaloga, kao ključne komponente ekonomske i socijalne politike”, zaključio je ministar Nikola Selaković.