Za prijavu od 10.000 dinara, pred majki, moći će da se prijave i samohrani očevi i staratelji, dok će hraniteljima i primaocima novčane socijalne pomoći, novac biti automatski isplaćen.

Prijava za jednokratnu pomoć majkama dece do 16 godina od 10.000 dinara počela je u nedelju 20. avgusta i trajaće do 20. septembra, na adresi idp.trezor.gov.rs, nakon čega će novac biti i isplaćen. Podnosilac prijave, odnosno majka, unosi broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac. Kako bi prijava bila što jednostavnija, majke neće morati da unose matične brojeve dece, da bi se smanjila mogućnost za grešku prilikom unosa podataka.

Ukoliko je otac udovac, ili majka ne ispunjava propisane uslove (npr. nije državljanin, nema prebivalište na teritoriji Srbije) za pomoć od 10.000 dinara prijavljuje se na isti način kao i majka, te je potrebno da unese samo svoj JMBG i broj lične karte, kao i da izabere banku u kojoj želi da mu bude uplaćen novac.

Ukoliko je otac dobio starateljstvo nad detetom, a majka je živa, potrebno je da otac priloži sudsku presudu u PDF formatu. Dakle, dovoljno je da se sudska presuda fotografiše i pretvori u PDF ili da se skenira i na taj način pretvori u elektronski oblik. Potrebno je da se prijave najpre pomoću svog JMBG-a i broja lične karte, a zatim će im se, kada budu proveravali status prijave, dati mogućnost da prilože pomenuti dokument.

Ukoliko se prijavljuje staratelj deteta, potrebno je priložiti pravnosnažnu odluku organa starateljstva u PDF formatu. Dovoljno je da je fotografišu i pretvore u PDF ili da je skeniraju i na taj način pretvore u elektronski oblik. Potrebno je da se prijave najpre pomoću svog JMBG-a i broja lične karte, a zatim će im se, kada budu proveravali status prijave, dati mogućnost da prilože pomenuti dokument.

Takođe, hranitelji i primaoci novčane socijalne pomoći ne prijavljuju, već će im novčana pomoć automatski biti isplaćena.

naslovi.net