Poštovani gospodine ministre,

Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi koji je, izmenjen, a stupio na snagu 25. jula ove godine, u članu 2 stav 2 tačka 4) propisano je da: ”Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi iz stranog jezika kao obaveznog predmeta u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja mogu da izvode lica, i to profesor razredne nastave, koji je na osnovnim studijama savladao program Modula za strani jezik (60 ESPB – Evropski sistem prenosa bodova) i sa položenim ispitom B2”, dok se stavom 4 istog člana utvrđuje: ”Nivo znanja B2 dokazuje se uverenjem o položenom odgovarajućem ispitu na nekoj od filoloških katedri univerziteta u Srbiji, ili međunarodno priznatom ispravom za nivo znanja jezika koji je viši od B2 (C1 ili C2 Zajedničkog evropskog okvira), a čiju valjanost utvrđuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.”

Činjenica je da profesori razredne nastave koji su obrazovanje stekli na Učiteljskim fakultetima po propisima o visokom obrazovanju koji su se primenjivali do 10.septembra 2005. godine nisu imali bilo kakve module stranog jezika, te samim tim ne mogu ispuniti uslov o 60 ESPB iz programa Modula za strani jezik. Da li to znači da, u slučaju da, i pored ispunjenosti uslova o B2 položenom ispitu, MPNTR pomenutim licima odbije zahtev za priznavanje stručnosti da predaju strani jezik od 1. do 4. razreda kako je definisano u istom članu pomenutog Pravilnika ali u stavu 5? Nadamo se da je u pitanju greška, jer se u poslednjem stavu člana 2, u nabrajanju lica koja imaju prednost u zasnivanju radnog odnosa, pominju profesori razredne nastave, ali bez uslova o 60 ESPB.

U situaciji kada se smanjuje broj odeljenja, što migracijom (iseljavanjem celih porodica iz Srbije), što kao posledica novih Uputstava o formiranju odeljenja, koja su, uzgred budi rečeno, suprotna Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, potpuno je jasno da će veliki broj naših kolega postati tehnološki višak. Kako u toj situaciji da se postavi škola kojoj za preuzimanje javi lice koje ima položen B2 i Rešenje MPNTR, ali je osnovne studije završilo pre Bolonje i nema 60 ESPB? Sa druge strane „stručni“ su profesori razredne nastave koji su završili po Bolonji, ali i nastavnici predmetne nastave koji su na osnovnim studijama položili ispite iz pedagoške psihologije ili pedagogije i psihologije, kao i metodike nastave?! Kako da postupe radne podgrupe kada im se takvo lice obrati sa zahtevom za ”ukrupnjavanje norme”?

Dakle, svi oni su stručni za rad sa decom od 1. do 4 razreda, a profesori razredne nastave pre Bolonje nisu? Molimo Vas da ovu, još jednom, nadamo se ”tehničku” grešku, što pre ispravite da ne dođemo u istu situaciju kao sa nastavnicima sa VI stepenom stručne spreme avgusta 2016. godine, bilo izmenom Pravilnika, bilo dostavljanjem Uputstva školama kako da postupe u slučajevima preuzimanja.

Potpredsednik NSPRV – Dušan Kokot


Indeksonline.rs