PODGORICA – Pod­go­ri­ča­nin Ru­fin Vu­jo­vić osu­đen je danas u ponovljenom postupku na 40 go­di­na zbog ubi­stva pen­zi­o­ni­sa­nog cari­ni­ka Že­li­mi­ra Bo­ka­na.

Nje­go­vi pri­ja­te­lji Re­na­to Be­ri­šić i Ane­la Ko­ljen­šić do­bi­li su po 20 go­di­na ro­bi­je zbog istog de­la.

Pre­ma na­vo­di­ma op­tu­žni­ce, Vu­jo­vić, Ko­lje­no­vić i Be­ri­šić okri­vlje­ni su da su kao saizvr­ši­o­ci po­či­ni­li kri­vič­no de­lo teško ubistvo Bo­ka­na u na­se­lju Šu­šanj kod Ba­ra.

Okri­vlje­ni su u no­ći iz­me­đu 15. i 16. mar­ta 2015. go­di­ne, na svi­rep na­čin i iz koristoljublja s umi­šlja­jem ubi­li Baranina.


Indeks Online/CdM

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here