NOVI PAZAR – Predsednica Bošnjačkog nacionalnog veća dr. Jasmina Curić uputila je dopis ministru prosvete Mladenu Šarčeviću u kome mu je predložila održavanje sastanka, a kako se navodi, u cilju otklanjanja posledica nastalih uočenom diskriminacijom i asimilacijom dece bošnjačke nacionalnosti pri upisu u vaspitno-obrazovno ustanove u Sandžaku.

U pismu se između ostalog kaže :

„Obrazovanje na bosanskom jeziku je deo obrazovnog sistema Republike Srbije već sedam godina, a kvalitetno sprovođenje ovog programa zavisi od više institucija i obrazovnih ustanova u našoj zemlji. Takođe, u pravnom sistemu Republike Srbije obrazovanje na maternjim jezicima nacionalnih manjina potpuno je ravnopravno sa obrazovanjem na srpskom jeziku u svim segmentima, što podrazumeva ravnopravnost prilikom upisa, finansiranje, validnost diploma i prava na dalje školovanje.

Sa početkom ove školske godine Bošnjačko nacionalno veće je uvidelo veliki broj problema pri upisu dece u vaspitno-obrazovno ustanove u Sandžaku. Konstatovali smo diskriminaciju nad decom bošnjačke nacionalnosti u vaspitno-obrazovnim ustanovama u Sandžaku prilikom upisa u pripremni predškolski program i u prvi razred osnovnih škola u školskoj 2019/20. godini.

Naime, radi se o grubom kršenju prava deteta i manjinskih prava javnim favorizovanjem i nametanjem srpskog jezika u obrazovanju dece bošnjačke nacionalnosti.

Nažalost, nastala situacija stvorila je i prepreke za ostvarivanje nadležnosti Bošnjačkog nacionalnog veća garantovanih Ustavom i zakonima Republike Srbije.

U ime Bošnjačkog nacionalnog veća, najvišeg predstavničkog tela Bošnjaka, predlažem Vam da održimo zajednički sastanak u najkraćem mogućem roku, u cilju otklanjanja posledica nastalih uočenom diskriminacijom i asimilacijom dece bošnjačke nacionalnosti.

Ceneći Vaše iskazane namere, da kroz rad u Vladi, Republiku Srbiju vodite putem prema EU, što podrazumeva stvaranje demokratske zajednice ravnopravnih naroda i svih građana koji u njoj žive, očekujem da će se sastanak sa predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog veća održi što pre u vremenu i terminu koji Vi odredite.”