Uvidom na licu mesta, izvršenim od strane stručne službe Muzeja “Ras” Novi Pazar utvrđeno je da je došlo do devastacije arheološkog nalazišta „Latinska crkva“ u naselju Postenje.

Reč je o parcelama koje su u privatnom vlasništvu a na kojim je, konstatovano je, došlo do upotrebe mehanizacije. Rešenjem Zavoda za zaštitu spomenika Republike Srbije vlasnicima parcela koje su deo lokaliteta zabranjeje se izvođenje radova uz obavezu lica da preduzmu mere tehničke zaštite područja, što je u skladu sa odredbom člana 99- 104 Zakona o kulturnim dobrima.

Takodje inspekcija Grada Novog Pazara je, odmah po saznanju obavila nadzor, zatvorila gradilište, obeležila lokaciju i podnela krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu. U ovom trenutku lokalitet obezbeđuje policija.

Prostor na kome su započeti bespravni radovi uživa stepen posebne zaštite s obzirom da se nalazi u granicama prostorne kulturno – istorijske celine Stari Ras sa Sopoćanima – nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja Za Republiku Srbiju i upisan je u listu Svetske kulturne baštine i prirodne baštine UNESCO.