Šta se nalazi u kesama za smeće u našim domaćinstvima? Koliko puta smo u istu vreću bacili plastični pribor, praznu bocu od ulja ili iskorišten sunđer za pranje sudova?
Šta je to što nekoga navede da baci vreću sa smećem pored puta, usred prelepe prirode? Da li je to nedostatak patriotizma i ljubavi prema državi? Da li je to neukost ili naprosto nebriga? Ili je to možda nedostatak znanja o tome šta se događa sa tom vrećom i njenim sadržajem nakon što on biva odbačen? Jer on ne nestaje.

Možda oni koji bace tu vreću više ne vide njen sadržaj, ali on je još tu i pojaviće se ponovo u obliku veoma opasnih čestica u vodi koju pijete, vodi koju piju vaša djeca, hrani koju jedete i vazduhu koji dišete.

“Svako nepropisno odlaganje otpada završi na divljim deponijama, u rekama ili kotlovima za loženje, a sve to u ogromnoj meri zagađuje životnu sredinu. Postoje mini deponije kod Đurđevih stupova koje moraju da se servisiraju svake nedelje jer se konstantno stvaraju, iako u blizini postoje četiri kontejnera za odlaganje otpada“, kažu iz JKP “Čistoća” Novi Pazar Oni ističu da je nepropisno odlaganje životinjskog otpada veliki problem u gradu. Slično misle i sugrađani sa kojima smo razgovarali na temu “ Upravljanje otpadom.
“Pojedini proizvođači i prerađivači mesa povremeno nepropisno odlažu takvu vrstu otpada, koja je potom dostupna psima lutalicama i zato ih imamo u ovolikom broju. Taj problem će u potpunosti biti rešen kada bude izgrađena nova deponija koja će imati poseban deo za tretiranje takve vrste otpada“, kaže za naš portal sugrađanka L.M.

Prema statistici, Novom Pazaru se na godišnjem nivou stvaraju i trajno odlažu velike količine otpada, a udaljenost deponije Golo brdo je 24 kilometra, pa postoji realna potreba za rešavanjem ovog problema.Osim toga, broj stanovnika, količina otpada i odlaganje otpada iz Tutina na deponiju Golo brdo, kao i posedovanje Reciklažnog dvorišta su takođe razlozi za uspostavljanje međuopštinske saradnje.

Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ iz Novog Pazara mesečno prikupi od 200 do 250 kilograma papira iz ovdašnjih preduzeća, javnih ustanova, knjigovodstvenih i advokatskih kancelarija, koji se kasnije reciklira, saznaje radio Sto plus.
Rešavanje divljih deponija, koje postoje decenijama unazad, nije moguće bez aktivne saradnje inspekcije i policije, u sankcionisanju počinilaca radnji nelegalnog odlaganja otpada. Velika sredstva su u proteklih nekoliko godina data za uklanjanje divljih deponija, ali su se mnoge ‘obnovile.

“ Za sve je potrebno kontinuirano podizanje svesti građana, ali I stroge I dosledne kazne za nepropisno odlaganje otpada” smatraju naši sagovornici na temu “ Kako odlagati otpad?”

Edukacija je kontinuirani proces koji se nikada ne završava. Možda je bolje govoriti o navikama našeg stanovništva. Stručnjaci smatraju da je više od 40 odsto građana spremno da razvrstava otpad ako za to ima odgovarajuću infrastrukturu (kontejnere, kese, kante). Kada govorimo o građanima u individualnim domaćinstvima, taj procenat raste i dolazi čak do 70 odsto. Suština je u omogućavanju građana da obavljaju svoju dužnost, jer odvajanje otpada jeste građanska dužnost! Novim izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koje su usvojene u februaru, dati su novi rokovi lokalnim samoupravama da se infrastruktura postavi, tako da će građani biti u prilici da pokažu odgovorno ponašanje.
Izradom akcionog plana o upravljanju otpadom u Novom Pazaru, podizanjem svesti o ispravnom odlaganju, ali i poboljšanjem kvaliteta usluga JKP “Čistoća”, rešio bi se problem nepropisnog odlaganja smeća u tom gradu, ocenila je biološkinja Nataša Đorđević.
“Nemamo ni dovoljno kontejnera, a o primarnoj selekciji da i ne govorimo. Kontejneri za primarnu selekciju otpada se nalaze samo u dvorištima nekih škola i vrtića, a ni tu nije u potpunosti uveden sistem upravljanja otpadom”, naglasila je Đorđević u svojoj izjavi za “ Glas za eko spas”

Na deponijama se dešavaju mnogi hemijski procesi: pored lako zapaljivih gasova, smeće ispušta i ocedne tečnosti sa štetnim materijama, uključujući teške metale.
Ako štetne materije dospeju u zemljište, one ga truju, a mogu da prodru i do podzemnih voda.Preko podzemnih voda, mogu da zagade izvorišta pitke vode. Ako je deponija pored reke, kao što je slučaj u Novom Pazaru, ocedne vode idu pravo u reku.

Učestali problemi sa neodgovornim odlaganjem otpada u Novom Pazaru dostigli su novu razinu kada su zabrinuti građani poslali fotografiju ekipi iz “STOP bahatog parkiranja” koja je prikazivala uginulu kravu ostavljenu pored puta u selu Brezovica, netaknuto od strane lokalnih vlasti.

Fotografija, koja je brzo postala viralna na društvenim mrežama, potaknula je oštre kritike od strane lokalne zajednice i pozive nadležnim organima da hitno preduzmu korake kako bi se riješio ovaj problem.Bacanje otpada, a posebno uginulih životinja ima ozbiljne posljedice po okolinu, uključujući potencijal za zagađenje vode i tla, što može imati dugoročne štetne učinke na zdravlje ljudi i životinja u području.

Zakon jasno kaže da je odlaganje otpada na javnim mjestima, uključujući uginule životinje, strogo zabranjeno i podložno kaznama. Građani pozivaju nadležne organe da ne samo da pronađu i kazne odgovorne za ovaj nesaveestan čin, već i da poboljšaju infrastrukturu i programe za upravljanje otpadom kako bi se spriječili budući incidenti.

Odgovornost za rješavanje ovog problema leži na svima nama. Građani Novog Pazara su pokazali da su spremni poduzeti akciju i tražiti odgovornost I sopstvenu I od nadležnih službi.

“Nama fali ona osnovna kultura. To nigde nećete videti sem ovde, na svim našim rekama.O tome svedoče poplave kada u rekama bude svega I svačega , kažu naši sugrađani
Zato je, po njhovom mišljenju neophpdno integrisano upravljanje otpadom.
.Upravljanje otpadom u preduzeću u svemu treba da bude usaglašeno sa postojećom zakonskom regulativom u Republici Srbiji. Da bi se poslovanje usaglasilo sa zakonskom regulativom, neophodno je preduzimanje mera, koje u najkraćem roku i bez mnogo ulaganja, mogu dovesti do dobre prakse upravljanja otpadom.

Pored ovih mera, neophodno je, pre svega, prilagođavanje propisima skladišta za opasan otpad i sekundarne sirovine. Prioritet u rešavanju trebalo bi dati problemima vezanim za opasan otpad.Preduslov za dobru praksu upravljanja otpadom je aktivno zalaganje rukovodstva, i svih zaposlenih na realizaciji predviđenih aktivnosti.

Prema tvrdnjama stručnjaka veliki problem u Novom Pazaru je tekstilni otpad koji završava na deponijama i individualnim ložištima brojnih Novopazaraca i do sada je to bio veliki problem u ovom gradu. Ipak, uskoro će se on sakupljati na pravi način i odlagati kako treba.

U sklopu projekta ‘’Primena reciklaže tekstilnog otpada‘’, Reciklažni centar je dobio 44 kontejnera za primarnu reciklažu tekstilnog otpada. Cilj je smanjiti efekat zagađenosti, jer na godišnjem nivou u Novom Pazaru sakupi se 60 tona tekstilnog otpada. Kontejnere je obezbedio Grad Novi Pazar.

U zemljama EU, kamioni otpad odvoze na specijalno dizajnirane lokacije, osposobljene da prihvate određene količine različitih vrsta otpada, uključujući građevinski, kabasti, kao i otpad iz domaćinstava. Ovi centri opremljeni su adekvatnom infrastrukturom koja onemogućava kontaminaciju tla i okolnih podzemnih voda. U Evropskoj uniji sistem upravljanja otpadom definisan je strateškim planskim dokumentima koji u fokus stavljaju zaštitu životne sredine i zdravlje stanovništva. Međutim, šta je sa zemljama koje nemaju ovako uređene sisteme?

Kakva je situacija u Novom Pazaru pitali smo direktora JKP “Čistoća” gospdina Faruka Suljevića. Prema njegovim rečima otpad je svaki materijal ili predmet koji nastaje u toku obavljanja proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, predmeti isključeni iz upotrebe, kao i otpadne materije koje nastaju u potrošnji i koje sa aspekta proizvođača, odnosno potrošača nisu za dalje korišćenjei moraju se odbaciti.

Direktor Suljević kaže da je raszvrstavanje otpada jasno zakonski definisano i da podrazumeva sprovođenje propisanih mera za postupanjem sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada uključujući i nadzor na tim aktivnostima.

“Selektivno razvrstavanje otpada je deo kulture i način ophođenja prema prirodnom okruženju..Razvrstavanje otpada podrazumeva prikupljanje sekundarnih sirovina koje se mogu reciklirati odnosno ponovo iskoristiti”, istiće on dodaje da građani moraju da obrate pažnju upravo na ovu stavku. On je čitaoce portala Indeksonline podsetio na osnovnu podelu otpada

• Prema sastavu,
• Prema mestu nastanka,
• Prema toksičnosti.

“S tim u vezi – kaže Suljević iz JKP “Čistoća” konstantno apleluje na građane da je pravilno odlaganje otpada ključni faktor u očuvanju životne sredine. Uz podršku gradske uprave imamo sasvim dovoljno kontejnera, Podsećam da su u cilju cilju zajedničkog upravljanja otrpadom Grad Novi Pazar, Opština Raška i Tutin su potpisali Memorandum o saradnji u oblasti upravljanja otpadom, i istim je određena lokacija za Regionalnu deponiju Milatkoviće, a nosilac projekta je opština Raška” On dodaje da su donate odluke o uspostavljanju međuopštinske saradnje u oblasti upravljanja otpadom Grada Novog Pazara, Opština Raška i Opština Tutin kao i odluka o davanju saglasnosti za potisivanje Ugovora o pokretanju postupka osnivanja regionalnog privrednog društva kao društva kapitala.
Prema njegovim rečima sve tri potpisnice su donele ova akta na sednicama Skupštine.

Suljević kaže da su urađeni i nacrti dokumenata za regionalnu deponiju:
– Idejno rešenje i
– Studija izvodljivosti

Za deponiju Golo brdo urađen je projekat sanacije i rekultivacije koji je dostavljen Ministarstvu za zaštitu životne sredine na saglasnost i dalje postupanje.
“Nezvanično imam informaciju da se čeka na korekciji projekta da bi se uskladio sa davanjem mogućnosti daljeg odlaganja otpada na deponiji do formiranja nove”, kaže Suljević.

On je dodao i da su Uredbom o odlaganju otpada na deponije (“Sl. glasnik”, broj:92/2010), propisani su uslovi i kriterijumi za određivanje lokacije, odlaganje otpada na deponiju i vrste otpada koje se ne mogudeponovati na deponiju.

“Pri izboru lokacije za deponiju uzimaju se u obzir opšti uslovi i kriterijumi koji se odnose na:

1) namenu prostora i korišćenje zemljišta;
2) topografiju terena;
3) inženjersko-geološke, geotehničke, hidrogeološke i seizmičke uslove na posmatranom
području;
4) klimatske, hidrološke i hidrografske karakteristike posmatranog područja;
5) zone i uslove zaštite;
6) saobraćajnu i tehničku infrastrukturu;
7) moguću zapreminu i kapacitet prostora.

Na deponijama je, podseća director JKP. “Čistoća zabranjeno odlaganje:
1) tečnog otpada;
2) otpada koji u deponijskim uslovima može eksplodirati, oksidisati i koji je zapaljiv,
3) opasnog medicinskog i veterinarskog otpada
4) otpadnih baterija i akumulatora;
5) otpadnih ulja;
6) otpadnih guma;
7) otpada od električnih i elektronskih proizvoda;
8) otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu;
9) otpada koji sadrži PCB;
10) otpadnih vozila;
11) termički neobrađenih otpadaka koji nastaju u ustanovama u kojima se obavlja zdravstvena
zaštita;
12) boca pod pritiskom;
13) odvojeno sakupljenih frakcija otpada – sekundarnih sirovina;

Na deponiju otpada odlaže se:
1) komunalni otpad;
2) neopasan otpad;
3) čvrst, nereaktivan opasan otpad.

O posledicama neispravnog odlahganja otpada direktor JKP “ Čistoća” kaže da su nesagledive i predstavljaju veliki rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Slično misle I naši sugrađani koji smatraju da je situacija često alarmantna.

Novi Pazar se, povremeno suočava s ozbiljnim problemom zagađenja uzrokovanog neadekvatnim upravljanjem otpadom, a jedan od ključnih problema s kojima se grad suočava jeste evidentna zatrpanost smećem.Situacija je alarmantna kako u samom centru, tako i u perifernim delovima grada, o čemu svedoče brojne objave na društvenim mrežama gdje građani objavljuju fotografije prepunih kontejnera i izražavaju svoje nezadovoljstvo zatrpanošću smećem na javnim površinama, ulicama i oko samih kontejnera.
Meštanka iz naselja Dojeviće ukazuje na bahatost sugrađana i donošenje smeća iz jednog u drugi deo grada.

“Problem je što su kontejneri na javnoj površini i treba ih preseliti tamo gde i treba da stoje – u krugu stambenih objekata ili porodičnih kuća. Ovako su nam ispred prozora, mi redovno plaćamo račune, a ljudi iz drugih naselja dolaze uveče sa punim prikolicama i bacaju džakove smeća. Ljudi iz komunalnog dosta redovno čiste, ali za pola sata se već napuni. Jutros kada su dolazili nešto im je curilo iz kamiona da nismo mogli izaći vani niti otvoriti prozore, postoji šansa od dobijanja šuge”.

Pored individualne i kolektivne odgovornosti, važna stavka je redovno plaćanje računa. Prema riječima direktora Suljevića rocenat naplate kod građana je Cca. 72%, dok je procenat naplate kod privrede je Cca. 88%

Prema statistici, ukoliko građani za godinu dana ne uplate niti jedan dinar za usluge odnošenja smeća, biti primorani da ih tuže i na taj način dobiju ono što im pripada, jer, kako kaže Suljević bolje funkcionisanje preduzeća zavisi na prvom mestu od odgovornog odnosa korisnika usluga prema njemu.

“Naplata je sasvim dobra ali su troškovi firme zbog prevelike udaljenosti deponije (25km od centra grada na 1.100 m nadmorske visine) i izuzetno širokog obuhvata (Ubačena su Požega,Trnava, Bajevica, Lukare, Zaguljača…) veći nego što su potraživanja pa nam grad pomaže sajednokratnim subvencijama.

Projekat “Primena reciklaže tekstilnog otpada“ sa kojim su Grad Novi Pazar i JKP „Gradska Čistoća“ konkurisali na javnom pozivu cirkularne ekonomije danas je uspešno sproveden. Cilj je smanjenje efekta staklene bašte u našem gradu. Kako su rekli za RTV Novi Pazar JKP „Gradska čistoća“ godišnje prikupi oko 60 tona ovog otpada.

“Ove kontejnere smo dobili kao donaciju od Grada Novog Pazara a u planu je i da se dobije i proširenje reciklažnog centra gde ćemo moći adekvatno da skladištimo tu vrstu otpada“ kazala je za RTV Novi Pazar, ekolog JKP „Gradska Čistoća“ Emina Đerlek Đerković. Ona takođe dodaje i da se ovo sve radi kako bi se podigla svest građana o očuvanju životne okoline i mesta u kom žive.

Samo saradnjom i zajedničkim naporima lokalnih vlasti, stanovnika i relevantnih institucija moguće je poboljšati situaciju u vezi s odvoženjem smeća i smanjiti negativne učinke zagađenja otpadom u Novom Pazaru.

Dobro upravljanje komunalnim preduzećem zahteva i saradnju sa ostalim relevantnim činiocima kako bi se osigurala podrška, resursi i politička volja za rešavanje problema. To može uključivati angažovanje stručnjaka za upravljanje otpadom, uspostavljanje jasnih protokola i standarda te redovite evaluacije i praćenje napretka.

Većina otpada svakodnevno završava na deponijama. Kada bi građani samo malo poveli računa prilikom selekcije otpada to bi drastično uticalo na kvalitet životne sredine. Jer, nije svaki otpad za deponiju. Iz JKP “Čistoća”, najavila i brojne aktivnosti i projekte gradske “Čistoće” poput radionica u školama i nagrada za škole koje prikupe najviše otpada.

DA ZAKLJUČIMO:

Pravilno upravljanje otpadom je ključno za očuvanje životne sredine i sprečavanje negativnih uticaja na našu planetu. Prva važna stvar je razdvajanje otpada na reciklabilni i ne-reciklabilni otpad. Reciklabilni otpad treba stavljati u odgovarajuće kontejnere za reciklažu, poput papira, plastike, stakla i metala. Ne-reciklabilni otpad treba odložiti u smeće.

Takođe je važno smanjiti količinu otpada koji proizvodimo. Možemo to postići tako što ćemo smanjiti korišćenje plastičnih kesa i ambalaže, koristiti višekratne proizvode umesto jednokratnih i reciklirati ili ponovno koristiti predmete kad god je to moguće.
Važno je pravilno odlagati opasne materijale, poput baterija, hemikalija i elektronskog otpada. Oni se ne smeju bacati u smeće ili u prirodu, već treba odložiti na posebnim mestima gde se tretiraju na odgovarajući način.

Upravljanje otpadom zahteva i edukaciju i svest o važnosti pravilnog postupanja sa otpadom. Svako može doprineti očuvanju životne sredine tako što će se pridržavati pravila i praksi pravilnog upravljanja otpadom.