BEOGRAD – Devojčice u Srbiji i dalje su u neravnopravnom položaju, a praksa da ranije napuštaju školovanje i pre punoletstva zasnivaju porodice u Srbiji još nije iskorenjena, izjavio je povodom 11. oktobra, Međunarodnog dana devojčica, zaštitnik građana Zoran Pašalić.

Borba protiv maloletničkih brakova mora biti beskompromisna i stoga je važno proširiti sastav Nacionalne Koalicije za sprečavanje dečjih brakova predstavnicima pravosudnog sistema, odnosno sudova i tužilaštava, jer bez njihovog adekvatnog učešća i na pravima deteta zasnovanog odgovora na pojavu dečjeg braka, nije moguće delotvorno uspostavljanje strateškog i sistemskog pristupa u ovoj oblasti.

Značaj aktivnog učešća pravosudnog sistema pokazala je i nedavna javna debata o presudama donetim u slučaju devojčice koja je u dečji brak uvučena sa 13 godina.

Zaštitnik građana inicirao je izmene i dopune Krivičnog zakonika u delu koji se odnosi na krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom, budući da krivično delo ne potpada u grupu krivičnih dela protiv polne slobode, čime se isključuju dodatni zaštitni mehanizmi za decu žrtve propisani tzv. Marijinim zakonom.

Na Međunarodni dan devojčica Zaštitnik građana još jednom poziva Koaliciju, ali i nadležne, koji se bave dečjim pravima, da podrže inicijativu za izmene i dopune Krivičnog zakonika, kao i inicijativu za redefinisanje Opšteg i posebnih protokola za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i uvrste ih u svoje prioritete.

Nacionalna koalicija osnovana je 2019. godine sa ciljem da se započne rad na uspostavljanju i razvijanju institucionalnih mehanizama za prevenciju dečjih brakova i njihovo suzbijanje. Pristup rešavanju problema dečjih brakova zahteva visok stepen angažovanja svih sistema i sistemski pristup, koji u ovom trenutku Srbiji nedostaje, a Zaštitnik građana je član Koalicije od njenog osnivanja.

Tanjug