PODGORICA – Vlada Crne Gore uputila je parlamentu Predlog zakona o upotrebi simbola, kojim je podržala predlog poslanika Gencija Nimanbegua o ukidanju odredbe o kažnjavanju građana koji na javnom mestu istaknu zastavu ili druge simbole druge države.

Prema pisanju podgoričkog Dana, Nimanbegu je tražio promenu odredbe zakona na način koji bi omogućio da i fizička lica na javnim mestima ističu ili upotrebljavaju zastavu, grb ili simbol druge države bez sankcija.

“Uzimajući u obzir da je Crna Gora prepoznata kao multietnička i multikulturalna, kao i turistička dryyava, gde su svi građani slobodni i ravnopravni, bez obzira na versku, nacionalnu i političku pripadnost, i da se tokom i van sezone ističu zastave stranih zemalja, smatramo da će se na ovaj način izbeći diskriminacija fizičkih lica koja ističu zastavu, grb ili simbol druge države na javnom mestu”, navodi se u ranije objavljenom mišljenju.

Navedeno je da vlada podržava Predlog zakona koji je parlamentu podneo Nimanbegu, s tim što je podnela više svojih amandmana na predloženi tekst.

Amandmanima na zakon predložen je član kojim se propisuje da će se pravno lice koje na javnom mestu, putem oglasnih i reklamnih objekata i panoa, objavljuje neprimerene i obmanjujuće sadržaje koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana, kazniti za prekršaj kaznom od 2.500 do 15.000 eura.

U vladinom Predlogu se navodi da se neprimerenim i obmanjujućim sadržajima koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana smatraju: netačno iznošenje i negiranje jasno utvrđenih istorijskih činjenica u vezi sa Crnom Gorom, iznošenje činjenica kojima se narušava teritorijalni integritet ili veliča okupacija Crne Gore, saradnja sa okupatorom ili se zastupaju fašističke, šovinističke i nacističke ideje i ideologije.

Propisuje da će se preduzetnik koji učini prekršaj kazniti novčanom kaznom od 500 do 5.000 evra, odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 do 2.000 evra, a fizičko lice kaznom od 300 do 1.000 evra ili kaznom zatvora do 60 dana.

Takođe u jednom od novih članova pomenutog zakona je predloženo da se novčanom kaznom od 250 do 1.250 evra kazni lice koje prilikom izvođenja državne himne, sedenjem, zviždanjem, stvaranjem buke ili na drugi način remeti javni red i mir.