Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru postupajući po krivičnoj prijavi koja je podneta od strane ošt. Usame Zukorlića protiv NN lica zbog kriv.dela Teško ubistvo iz čl.114.st.1 tač.1. i tač.8. Krivičnog zakonika, izvršeno na štetu sada pok. Muamera Zukorlića je odredilo ekshumaciju radi obdukcije posmrtnih ostataka tela kao i hemijsko toskikološku analizu bioloških ostataka u cilju utvrživanja uzroka smrti pok. Muamera Zukorlića.

Dana 13.06.2022.godine Zavod za sudsku medicinu Niš Republike Srbije dostavio je Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru objedinjeni nalaz i mišljenje zajedno sa nalazom i mišljenjem Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad u kojem je navedeno da izmerene vrednosti koncentracija toksičkih metala i metaloida u uzorcima se nalaze u okviru normalnih vrednosti za ove vrste uzoraka i ne predstavljaju neposredan ni posredan uzrok akutne i hronične intoksikacije i time nisu uzrok smrti sada pok.Muamera Zukorlića, te da je uzimajući u obzir celokupnu medicinsku dokumentaciju sada pok.Muamera Zukorlića i obdukcioni nalaz smrt prirodnog porekla te da je nastupila kao posledica naglog pogoršanja funckije i sledstevnog prestanka rada srca na terenu od ranije prisutnog teškog i progresivnog oboljenja srca.

indeksonline.rs